centrale wentylacyjne

 Centrala wentylacyjna i klimatyzacyjna sterowana jest regulatorem temperatury Rt. Regulator ten steruje procesami podgrzewania i chłodzenia powietrza w nagrzewnicy N i chłodnicy CH w funkcji temperatury zewnętrznej. Temperatura powietrza na wyjściu z centrali wentylacyjnej mierzona jest czujnikiem temperatury powietrza Ct. Jest ona ustalana oraz regulowana w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. 
   W okresach zimowych nagrzewnica N w centrali oraz nagrzewnice strefowe N1, N2 i N3 pracują zapewniając wymagane temperatury powietrza nawiewanego do poszczególnych pomieszczeń. Regulacja indywidualnego podgrzewania powietrza do wymaganych temperatur nawiewu realizowana jest regulatorami Rtp w nagrzewnicach strefowych N1, N2 i N3. W okresach letnich powietrze chłodzone w centrali wentylacyjnej może być nawiewane bezpośrednio do pomieszczeń lub po podgrzaniu w nagrzewnicach strefowych. Podgrzewanie powietrza w nagrzewnicach strefowych nie jest potrzebne w przypadkach, gdy bilanse cieplne zbliżone są do maksymalnych. Konieczność taka występuje przy obniżonych bilansach cieplnych. W okresach letnich uzdatnianie powietrza w centrali (jego ochładzanie) jest niezależne od pracy nagrzewnic strefowych. W okresie letnim mogą być sytuacje, że powietrze wentylujące po ochłodzeniu w centrali podgrzewane jest we wszystkich nagrzewnicach strefowych do wymaganych indywidualnych temperatur nawiewnych. W omawianym urządzeniu część wspólna, centralna, sterowana jest pośrednio w funkcji temperatury zewnętrznej, natomiast części strefowe - bezpośrednio sygnałami z pomieszczeń. 
  Schemat urządzenia wentylacyjnego z otwartym przepływem powietrza oraz strefowymi nagrzewnicami i regulatorami przepływu powietrza. 


   W okresie zimowym regulacja przepływu powietrza jest podobna jak w okresie letnim. Po obniżeniu strumieni powietrza do wartości minimalnych (np.: Vmin = 0,5´V), przy tendencji do obniżenia temperatury w pomieszczeniach poniżej zadanej, następuje włączenie nagrzewnic strefowych i podgrzewanie powietrza nawiewanego do wymaganej temperatury w każdej strefie. 
   Wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu powoduje ograniczenie mocy nagrzewnicy strefowej, aż do jej wyłączenia. Dalsze utrzymywanie się temperatury powietrza w pomieszczeniu powyżej zadanej powoduje wzrost strumienia powietrza wentylującego strefę. 
   Należy zaznaczyć, że zadana temperatura powietrza uzdatnionego w centrali mierzona czujnikiem Ct jest zawsze niższa od temperatury powietrza w pomieszczeniach. Można zatem klimatyzacja Warszawa przyjmować, że różnica ta odpowiada maksymalnemu przyrostowi temperatury powietrza nawiewanego w pomieszczeniach. 
 Przedstawiono schemat urządzenia klimatyzacyjnego ze stałymi strumieniami powietrza klimatyzującego z recyrkulacją powietrza wywiewanego, nagrzewnicami strefowymi oraz pośrednim sterowaniem części centralnej urządzenia i bezpośrednim nagrzewnic strefowych.